BelRAI

Wat is BelRAI

BelRAI© instrumenten brengen op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier de zorgnoden van kwetsbare personen in kaart met als doel:

 • Kwalitatieve zorgplanning na te streven;
 • Kwaliteitsmonitoring te realiseren.

Antwoorden op de BelRAI© items worden ingevuld door het (multidisciplinair) zorgteam en zijn gebaseerd op informatie uit het zorgdossier, observaties van de persoon en gesprekken met de persoon, zijn naasten en zorgverleners.

Er bestaan verschillende BelRAI© instrumenten, die gebruikt kunnen worden in verschillende zorgsectoren. Deze instrumenten bestaan zowel uit gemeenschappelijke items als uit setting-specifieke items.

 

Is je BelRAI attest nog geldig in 2024?

Lees hier aan welke voorwaarden je moet voldoen!

 

Bij Anker kan je terecht voor opleiding en trainingen 

 

Ons open aanbod

 

BelRAI LTCF opleiding voor indicatiestellers LTCF

BelRAI screener

Intervisie voor BelRAI LTCF indicatiestellers

BelRAI en bewust observeren en rapporteren

Intervisie voor BelRAI screener indicatiestellers

 

 

Ons Inhouse aanbod

 

BelRAI LTCF voor indicatiestellers

 

Doel

BVR 28 juni 2019, bijlage 11, Art. 28 (WZC)

Uiterlijk 1 maand na de opname van de bewoner wordt de zorgzwaarte vastgesteld aan de hand van de BelRAI LTCF. Dat instrument maakt integraal deel uit van het woonzorgleef plan, dat ingevuld, regelmatig geëvalueerd en, in voorkomend geval, bijgestuurd wordt.

LTCF staat voor Long Term Care Facilities

Inhoud

Deze inhouse opleiding omvat volgende thema's:

 • het leren invullen van de BelRAI© items
 • soorten BelRAI resultaten en hoe deze een hulp bieden voor het opmaken van een individueel woonzorgleefplan
 • casusbespreking op basis van BelRAI© LTCF (te bespreken op intervisie-dag)
 • tips voor de implementatie van BelRAI© in de eigen organisatie

Doelgroep

Iedere zorgverlener die BelRAI beoordelingen invult, doorstuurt en gebruikt voor woonzorgleefplanning moet eerst een BelRAI opleiding tot indicatiesteller volgen. Binnen ons anker-team hebben wij gecertificeerde Belrai-trainers die de opleiding BelRAI Long Term Care Facilities voor indicatiestellers in jouw organisatie kunnen organiseren. Concreet zouden volgende medewerkers deze opleiding kunnen volgen:

 • hoofdverpleegkundige
 • adjunct hoofdverpleegkundige
 • verpleegkundige(n)
 • zorgkundige(n)
 • ergotherapeut
 • kinesitherapeut

*Het is een meerwaarde om indicatiestellers te hebben van verschillende disciplines.

Praktisch

De opleiding is samengesteld uit:

 • 4 halve dagen opleiding
 • 1  halve dag voorbereiding in de organisatie
 • 2  halve terugkomdagen

De cursisten dienen daarnaast voorbereidingstijd te voorzien voor het doornemen van e-leranings en casussen.

Werkvormen

De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Het is noodzakelijk dat elke deelnemer over een laptop of tablet beschikt.

Tijdens de intervisiemomenten wordt er gewerkt met eigen casussen, voorbeelden en ervaringen die worden meegebracht door de deelnemers.

De deelnemers dienen voorafgaand aan de sessies voldoende tijd te voorzien voor het uitwerken van casussen en doornemen van e-learnings.

De Ankertrainer is een gecertificeerd BelRAI trainer.

De gebruikers kunnen gedurende zes maanden na de opleiding terecht bij de trainer voor allerlei vragen

 

Opleiding BelRAI Screener

 

Doel

BVR 28 juni 2019, bijlage 11, Art. 27 (WZC):

“Voorafgaand aan de opname van een bewoner gaat het woonzorgcentrum na of een actuele BelRAI inschaling van de bewoner ter beschikking is. Als dat niet het geval is, kan het woonzorgcentrum een BelRAI-screener afnemen of de bestaande aanpassen.”

De BelRAI-screener is kort screeningsinstrument dat zal bepalen wie nood heeft aan een volledige BelRAI-beoordeling, een uniforme, verblijfsneutrale toegangspoort in het kader van de Vlaamse Sociale bescherming

Doelgroep

Deze opleiding is voorzien voor:

 • Opnameverantwoordelijke
 • Sociale dienst
 • Hoofdverpleegkundige

Praktisch

De opleiding is samengesteld uit:

 • 2 halve dagen opleiding
 • 1 halve dag voorbereiding
 • 1 halve terugkomdag

Werkvormen

De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Het is noodzakelijk dat elke deelnemer over een laptop of tablet beschikt.

Tijdens de intervisiemomenten wordt er gewerkt met eigen casussen, voorbeelden en ervaringen die worden meegebracht door de deelnemers.

De deelnemers dienen voorafgaand aan de sessies voldoende tijd te voorzien voor het uitwerken van casussen en doornemen van e-learnings.

 

De Ankertrainer is een gecertificeerd BelRAI© trainer.

De gebruikers kunnen gedurende zes maanden na de opleiding terecht bij de trainer voor allerlei vragen

 

Opleiding BelRAI kennis: een introductie voor alle medewerkers

 

Doel

Het gebruik van BelRAI© vraagt specifieke aandacht van alle medewerkers. Om het BelRAI© instrument volledig en goed te kunnen invullen en gebruiken is het noodzakelijk dat alle medewerkers die in contact komen met de bewoner specifiek aandacht hebben en observaties kunnen doorgeven.

Het is dan ook belangrijk dat al deze medewerkers geïnformeerd worden over wat BelRAI is, hoe het gebruikt wordt en wat van hen verwacht wordt.

Doelgroep

Alle medewerkers die geen voorgaande opleidingen (LTCF, Screener en opleiding voor indicatiesteller) gevolgd hebben: Zorgkundigen, verpleegkundigen, leefgroepmedewerkers, facilitair team,….

Praktisch

Deze opleiding duurt 3u.

 

Opleiding BelRAI voor zorgverleners die BelRAI gebruiken in MDO-implementatie in de werking

 

Doel

Medewerkers die de BelRAI© moeten kunnen gebruiken in MDO en dus mee moeten helpen aan de opbouw van het woonzorgleefplan van de bewoner, moeten naast de introductie nog de BelRAI-resultaten leren interpreteren en aan de hand daarvan het woonzorgleefplan leren opmaken. Deze opleiding omvat dus:

 • BelRAI introductie (indien ze dit nog niet hebben gevolgd)

 • BelRAI resultaten

 • BelRAI onderbouwt het zorgplan

Doelgroep

Deze opleiding is voorzien voor medewerkers die geen indicatiesteller zijn en betrokken zijn bij MDO en bij de opmaak van het woonzorgleefplan.

 • Paramedici

 • Psycholoog

 • Zorgkundigen

 • Verpleegkundigen

Praktisch

Indien medewerkers samen met de andere medewerkers de introductie hebben gevolgd: 1 dag van 6 uur, indien ze nog geen introductie hebben gevolgd: 1,5 dag en dus 9 u.

 

Implementatie en/of ondersteuning van uw inhouse BelRAI trainers

We merken dat heel wat organisaties die zelf trainers in huis hebben, kampen met tijdsgebrek. Het is trouwens niet evident om de uren, nodig om collega's op te leiden zomaar vrij te stellen. Bovendien is het ook niet altijd vanzelfsprekend om de inhoud van het geleerde over te brengen naar collega's toe, dit wordt vaak onderschat.

Onze trainers kunnen u daarin ondersteunen. Interesse? Stuur een mail naar vormingen@anker-vzw.be en we nemen contact met u op om een voorstel op maat van uw noden op te maken.

 

 

Stapsgewijze implementatie in Vlaanderen

 

In Vlaanderen werd een Vlaams BelRAI Platform ontwikkeld waarop de verschillende BelRAI instrumenten stapsgewijs geïntegreerd zullen worden.

Op 1 juni 2021 werd de BelRAI Screener in heel Vlaanderen uitgerold voor de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW’s/Welzijnsverenigingen. Dit nieuwe instrument vervangt de BEL-profielschaal voor het bepalen van de zorgbehoevendheid bij volwassenen (vanaf 18 jaar) en zal gebruikt worden voor het bepalen van de zorgbehoevendheid binnen de sector gezinszorg en met het oog op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Voor personen onder de 18 jaar verandert er voorlopig niets.

Na de uitrol van de BelRAI Screener volgt vanaf juni 2022 het Sociaal Supplement, vanaf juni 2023 volgen het BelRAI Home Care instrument en voor de residentiële ouderenzorg het BelRAI LTCF (Long Term Care Facilities) instrument.

REF: Agentschap Zorg en Gezondheid

Het BelRAI Long Term Care Facilities (LTCF) instrument maakt een uitgebreide beoordeling van het functioneren van een persoon met langdurige en complexe zorgnoden in een residentiële voorziening mogelijk. Het LTCF instrument stelt de zorgverleners en het zorgteam in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.
De resultaten van een BelRAI LTCF beoordeling ondersteunen zorgverleners bij de realisatie van een kwaliteitsvol zorgplan. 

Iedere zorgverlener die BelRAI beoordelingen invult en gebruikt voor zorgplanning moet eerst een BelRAI LTCF opleiding volgen die volgende thema’s omvat:

 • BelRAI introductie

 • het leren invullen van de BelRAI items (theorie en praktijk)

 • soorten BelRAI resultaten (theorie en praktijk)

 • BelRAI resultaten gebruiken bij het opmaken van een individueel zorgplan

 • casusbespreking op basis van BelRAI LTCF (te bespreken op intervisiedag)

 • tips voor de implementatie van BelRAI in de eigen organisatie

Om interactie mogelijk te maken is een maximum aantal van 10 deelnemers per groep toegelaten.

De opleiding duurt 3 dagen, waarvan 2 opleidingsdagen en 1 intervisiedag, opgesplitst in 2 halve dagen.

 

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Anneleen via mail: vormingen@anker-vzw.be of telefonisch met Hilde op 0479 625 004.