Leiderschapstrajecten op maat

 

Goed leiderschap gaat niet alleen om wat je doet maar ook, en vooral, om hoe je dat doet en wie je bent.

Als leidinggevende ben jij de spilfiguur als het aankomt op goede zorg- en dienstverlening voor je bewoners/patiënten. Bovendien wil je impact hebben op en van waarde zijn voor je team en voor de organisatie.

Goed leiderschap gaat niet alleen om wat je doet maar ook, en vooral, om hoe je dat doet en wie je bent.

Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in je eigen waarden, sterktes, valkuilen en gedrag. Als je jouw unieke leiderschapskwaliteiten effectief weet in te zetten, kun je je eigen kracht en de kracht van je team beter inzetten en benutten.

Met het leiderschapstraject ondersteunen en versterken we leidinggevenden in hun functie. We richten ons, naast de vaardigheden die nodig zijn, op de persoon die de leidinggevende is. De mate waarin medewerkers zich laten aansturen, wordt immers vooral bepaald door het voorbeeld dat de leidinggevende stelt en wat hij/zij uitstraalt.

leiderschap

Dit leiderschapstraject wordt opgebouwd vanuit 3 peilers die met elkaar verbonden zijn: zelfinzicht, mensgericht en resultaatgericht.

Zelfinzicht als voorwaarde voor goed leiderschap om zo te komen tot een betere zelfsturing. Zelfinzicht helpt om beter te begrijpen wat motiveert of weerhoudt om optimaal te presteren, succesvol samen te werken en werkgelukkig te zijn.

Mensgericht en inzicht in anderen: Inzicht in jezelf help om beter te begrijpen waarom anderen zich anders gedragen. Het stelt je in staat de onderlinge verschillen te waarderen en de diversiteit in kwaliteiten te benutten. De leidinggevende als coach met aandacht voor de bewoner/patiënt, medewerker, …

Resultaatgericht: Geen resultaat zonder actie. Als leidinggevende kunnen bijdragen tot strategische en operationele doelstellingen van de organisatie.

 

Onze aanpak

Onze trajecten zijn nooit hetzelfde en worden door Anker steeds op maat ontwikkeld.

Voorafgaand aan elk traject houden wij intakegesprekken, waarin we concrete doelstellingen en afspraken formuleren.

Wat vinden we belangrijk?

 • Praktijk en ervaring in plaats van theorie. We zetten de theoretische concepten en modellen meteen om naar de praktijk en vertrekken vanuit de ervaring van de deelnemers.
 • Bouwen op wat al werkt. Door het delen van succesverhalen reflecteren medewerkers  op hun eigen manier van werken en ontdekken ze hun eigen sterktes en potentieel. Ze raken geïnspireerd en krijgen goesting naar meer.
 • Quick-wins. We reiken tools aan die ze meteen daarna kunnen omzetten naar de werkvloer.
 • Feedback. We geven voortdurend feedback over hun gedrag en de impact ervan.
 • Acties. We bepalen individuele doelgerichte actiestappen. We reflecteren uitgebreid over vooruitgang en ervaringen op de werkvloer.

Anker biedt een breed aanbod van training, advies en coaching aan in het domein van leiderschapsontwikkeling. In het aanbod zitten basisvormingen, intervisiesessies, individuele trainingen en coaching en advies.

Resultaat van een leiderschapstraject

 • Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, het beste uit jezelf halen
 • Sterker zelfinzicht, betere zelfsturing en weten wat je nodig hebt om het beste uit jezelf te kunnen halen
 • Hogere effectiviteit en welbevinden
 • Effectiever communiceren
 • Succesvol doelen stellen en bereiken

 

Individuele training en coaching

De persoonlijke coaching (één op één coaching) omvat minstens 4 sessies van 3 uur, gespreid over een periode van 4 tot 6 maanden en 1 terugkomsessie 8 á 10 maanden na de start van het traject.
Na elke sessie worden concrete acties vooropgesteld.

Borging van het proces gebeurt d.m.v. continue feedback en opvolging van het Persoonlijk Actieplan door de direct leidinggevende via informele gesprekken én functioneringsgesprekken.

De sessies kunnen doorgaan in de organisatie zelf. Prakijk leert ons dat sommige leidinggevenden zich binnen de organisatie moeilijker kunnen afzonderen, toch gestoord kunnen worden of de aandacht afwijkt door omgevingsfactoren. Het is natuurlijk belangrijk in alle veiligheid en vertrouwen zich volledig te kunnen openstellen. Daarom kunnen de sessies doorgaan bij Anker, in Destelbergen of in Wenduine, twee inspirerende locaties.

Er zijn heel wat tools die ondersteunend zijn bij persoonlijke ontwikkeling. Anker teamleden zijn geaccrediteerd voor het Insights Discovery model. Insights Discovery hanteert een zeer toegankelijk kleurenmodel dat onmiddellijk aanspreekt.

 

Persoonlijk begeleidingstraject voor startende leidinggevenden

Niet iedereen die start aan een nieuwe uitdaging heeft ervaring met leidinggeven. Of het nu gaat om een functie als directeur, verantwoordelijke bewonerszorg, hoofdverpleegkundige, hoofd paramedici…. De taken en verantwoordelijkheden die een leidinggevende functie met zich meebrengt, stelt de medewerker voor stevige uitdagingen, ongeacht de ervaring. Maar hoe ga je hier verantwoord, coachend en resultaatgericht mee om en wat kan je ontwikkelen?

Om succesvol leiding te geven is onze persoonlijke begeleiding op de werkvloer een zeer sterke tool. Een coach met ervaring in de zorgsector begeleidt de leidinggevende op maat. Concreet komt de coach eerst kennismaken met de werking van de organisatie (observatie op de werkvloer) om nadien concreet en op maat aan de slag te gaan. Een plan van aanpak wordt uitgewerkt. De leidinggevende neemt dit plan zelf in handen en krijgt feedback van de coach over zijn/haar aanpak (kwaliteiten, werkpunten, aansturing medewerkers).

Bij een op maat gemaakt individueel traject investeer je in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Deze persoonlijke leiderschapsondersteuning is volledig afgestemd op de functie, ervaring, problemen en ontwikkelvragen van de leidinggevende.

Het persoonlijk begeleidingstraject omvat verschillende domeinen:

 • persoonlijke kwaliteiten, competenties, ervaringen en vaardigheden
 • leiderschapsstijl
 • de wijze waarop je met collega’s, medewerkers, bewoners, familieleden, artsen, andere disciplines omgaat
 • plannen en organiseren, timemanagement
 • optimalisatie gangbare procedures
 • eigen vragen, problemen en uitdagingen

Het is een uniek begeleidingstraject om aan je leidinggevende aan te bieden bij de start van een nieuwe functie of indien de leidinggevende zelf aangeeft te willen investeren in persoonlijke groei.

Een begeleidingstraject verloopt over een periode van minstens 6 maanden met een minimum frequentie van 2 dagen per maand aanwezigheid in de organisatie. De start verloopt intensief en vermindert geleidelijk aan afhankelijk van het verloop van het proces en de focus op één of meerdere domeinen.

 

Leiderschapstraject in groep

Indien meerdere leidinggevenden rond rond éénzelfde thema of actiepunt betreffende leiderschap willen werken, is coaching in groep aangewezen.  

Op die manier ontwikkelt elke leidinggevende zich individueel én groeit de groep als team. Het groepsgebeuren bevordert en stimuleert eveneens dit individuele proces. Je leert van elkaars inzichten en visies en van hoe je naar elkaar kijkt. De verbondenheid die doorheen het traject groeit, is een extra meerwaarde voor het leidinggevend team.

Een groepje van min. 4 tot max. 6 deelnemers brengen elk hun eigen situaties en cases rond het specifieke thema. De trainer begeleidt en coacht elke medewerker individueel, binnen de  groep. Op die manier leren deelnemers van elkaar én van de coachende houding en vraagstelling van de coach.

Het voordeel van groepswerk is dat er sociale steun vanuit de groep volgt en dat de aangeleerde vaardigheden geoefend of besproken kunnen worden met de groep en meteen erna ook op de werkvloer. Dit werkt krachtig!

De meest voorkomende onderwerpen bij ‘training in groep’ zijn: communicatiestijl, geven van feedback en werken aan een feedbackcultuur, de gewenste cultuur bevorderen, opnemen van de rol als leidinggevende met verschillende petten, voorbereiden van ‘moeilijke gesprekken’, balans werk en privé, ervaren van (on)macht, teamdynamiek, conflicthantering, timemanagement, werken aan zelfinzicht, doorbreken van patronen zoals perfectionisme, assertiviteit, faalangst, onzekerheid, enz.

Training in groep omvat minstens 4 sessies van 3 uur én 1 terugkomsessie van 3 uur om de verandering en het gewenste resultaat te borgen.

 

Advies voor het managementteam

Met het managementteam wordt onder andere ingezet op visie en waarden. We faciliteren strategische denkoefeningen, stellen de visie op leiderschap samen, leggen het profiel vast van de leidinggevenden en de interne communicatie hieromtrent.

 

Ons open aanbod

Anker brengt mensen in beweging.

Je kan rekenen op gedreven docenten die vanuit een open, positief kritische houding, sterk inzetten op inspireren, motiveren en enthousiasmeren. Anker docenten delen niet enkel hun ervaring en kennis (kaders, modellen, handvaten, enz) maar zetten ook in op verbreding en verdieping van expertise.

Centraal staat een actiegerichte aanpak met sterke vertaalslag van de theorie naar de praktijk met een duurzaam effect.

Tijdens elke vorming en training worden deelnemers gestimuleerd om te reflecteren en de koppeling naar de eigen praktijk te maken om zo op een professionele, kwalitatieve wijze én met veel goesting hun job te blijven uitoefenen.

Anker biedt ook basisopleidingen en workshops aan in het kader van functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen.

Bekijk ons open aanbod in het kader van leiderschap