Ziekteverzuim, pak het positief aan

 

Ziekte kan iedereen treffen, we hopen er allemaal zoveel mogelijk van gespaard te blijven. Ziek is ziek is te kort door de bocht. Praktijk leert dat organisaties af te rekenen krijgen met verschillende vormen van verzuim.

De motivatie, de organisatiecontext, de werkrelatie en de werkbaarheid van het werk zijn mee bepalend in de beslissing om wel of niet thuis te blijven.

Pak verzuim positief aan.

Een positieve verzuimaanpak, op maat van uw organisatie, levert positieve en meetbare resultaten op.

Anker kan u daarbij helpen. Samen met u tekenen we de nodige stappen uit.

afwezigheidsbeleid

Onze ondersteuning bij u op de werkvloer

Onderstaande stappen kunnen volledige, gedeeltelijk of in bijgestuurde versie in uw organisatie uitgewerkt worden.

 

Huidige situatie in kaart brengen

In kaart brengen van de werkelijke beleving en werking van de huidige ‘aanwezigheidsprocedure’ op basis van input via interviews. Wat werkt goed, wat minder goed en waar kan/moet de procedure aangepast worden?

 

Begeleiding werkgroep

Een focusgroep brengt de huidige situatie in kaart op basis van de verzamelde info in fase 1.  Na een eerste bijeenkomst zal duidelijk worden waar de focus van het traject op moet liggen:

  • visie verduidelijken nl. verzuim kost niet alleen geld, het heeft ook een weerslag op de kwaliteit van zorg en dienstverlening, zorgt voor werkdruk, negatieve sfeer ed.
  • bijsturen en verfijnen van de huidige aanwezigheidsprocedure bv. soorten verzuimgesprekken verduidelijken voor de leidinggevenden (wat wordt er concreet van hen verwacht, nota nemen van de gesprekken, aanwezigheid derde persoon, sancties, ….)vormingen voor leidinggevenden bv. gesprekstechnieken verzuimgesprekken, intervisie, workshops, ...

Te verwachten resultaat: Na één of meerdere bijeenkomsten (volgens noodzaak) is er duidelijkheid over start traject, visie, actieplan, uitvoering, communicatie, opvolging enz.

Uitwerken nieuwe procedure 

De procedure wordt uitgewerkt en kenbaar gemaakt aan de medewerkers.

 

Mogelijke trainingen en vormingen in house

Training leidinggevenden: gesprekstechnieken m.b.t. verzuimgesprekken

Het succes van een verzuimgesprek staat of valt met de wijze waarop men met de medewerker communiceert. Het is geen eenvoudige zaak om een moeilijk onderwerp als verzuimgedrag op een positieve en constructieve wijze te bespreken. Om het gesprek in een door u gewenste richting te sturen, kan men beroep doen op een aantal gesprekstechnieken. Deze technieken hebben een gunstig effect hebben op het verloop van het gesprek.

In de voormiddag gaat men dieper in op de verschillende soorten verzuimgesprekken nl. het preventieve gesprek, ziektemeldingsgesprek, verzuimgesprek, werkhervattingsgesprek, re-integratiegesprek…(conform de aanwezigheidsprocedure).

Gesprekstechnieken worden theoretisch kort toegelicht om in de namiddag door middel van rollenspel en gerichte feedback actief aan de slag te gaan.

Te verwachten resultaat: Elke deelnemer gaat aan de slag met de aangereikte tools  tijdens een verzuimgesprek.

 

Workshop: Aanwezigheidsprocedure in de praktijk

De nieuwe aanpak wordt in praktijk gebracht door de leidinggevenden. Na een 2-tal maand wordt een workshop georganiseerd waarbij de deelnemers zelf een casus inbrengen vanuit de praktijk (situatie schetsen, welke acties gedaan, wat loopt moeilijk, …).

Tips en adviezen worden gegeven m.b.t. elke casus die de deelnemer naar voor heeft gebracht. 

Te verwachten resultaat:  Elke deelnemer formuleert concrete actiepunten om preventief op te treden tegen absenteïsme en om te werken aan een actief aanwezigheidsbeleid.